2018-6-24
Welcome to Department of Politics at Anhui University
4Home  4About   4Faculties  4instruction  4Research  4Degree Programs  4Admissions  4League and Party  4Campus Life
Faculty
    There are 46 teachers including 6 professors, 10 associate professors and 16 lecturers.
Professor:
    Zhu Shiqun, Fang Aidong, Wu Jiahua, Wu Xueqin, Chen Yipping, Zhang Chongwang
Associate Professor:
    Qian Zhongkun, Shen Suzhen, Hu Mingyan, Wan Li’An, Zhang Aiqin , Hu Zhiqiang , Wang Maoshui , Wang Jianwen , Sun Yusheng , Wang Jinfen
Lecturer:
    Huang Zhigao, Dan Xiaofen, Bi Chuanping, Wang Qi, Li Xiaobing, Qianjin, Pan Jingang, Chen Dingsheng, Liu Lan, Zhou Chusheng, Wei Qing, Sun Yan, Yang Zengju, Li Ming, Zhou Minghai, Xu Hua, Wang Zhonghua, Zu Xianchun
Anhui Province Cross-Centennial Academically and Technologically Leading Member (Reserved):
    Zhu Shiqun
Anhui University Middle-aged and Young Backbone Teacher:
    Fang Aidong
Anhui University Middle-aged and Young Backbone Researchers:
    Chen Yipping, Wu Jiahua
Doctors:
    Zhu Shiqun, Wu Jiahua, Wu Xueqin, Chen Yipping, Zhang Chongwang, Huang Zhigao, Wang Jianwen, Sun Yusheng
Ph.D Candidates:
    Hu Zhiqiang, Wang Zhonghua, Pen Xiangzhui
 
Copyright © 2005-2006 Department of PolitiCAL at Anhui University All rights reserved
Add:Fei xi Road,Hefei An hui,China Tel:+86-0551-3861055 E_mail:zzxx@ahu.edu.cn